Kurser och upplägg

De ämnen som vi undervisar i är juridik, ekonomi och fastighetsvärdering. 

Följande kurser erbjuds:

Fastighetsrätt inkl. bostadsrätt 15 hp – flexibel start 
Kursen ges för närvarande genom digitalt kursmaterial på vår lärplattform, som du alltså kan läsa på distans. Kursen uppfyller innehållsmässigt de utbildningskrav i fastighetsrätt som uppställs för mäklarregistrering men passar även för deltagare som vill ha en grundläggande allmänbildning inom fastighetsrätt. Kursen innehåller fyra delmoment:

 1. Allmän fastighetsrätt
  Den allmänna fastigheten handlar om vad som kännetecknar en fastighet och vad som  utgör tillhör till en fastighet.  Särskilda formkrav gäller för överlåtelse av fast egendom och  vid upprättande av ett köpekontrakt kan olika typer av klausuler behövas såsom köpebrevsvillkor, återgångsklausuler och friskrivningsklausuler.  Vid en fastighetsöverlåtelse aktualiseras även frågor som fel i fastighet, säljarens upplysningsplikt och köparens undersökningsplikt.  Vid överlåtelse av fastighet är också reglerna om panträtt i fastighet av stor betydelse liksom frågor om företräde till fastighet och tillbehör efter t ex konkurs eller försäljning. Avsnittet innehåller även en kort orientering i entreprenadrätt.
 2. Speciell fastighetsrätt 
  Den speciella fastighetsrätten omfattar de grundläggande reglerna för fastighetsbildning och även hur gemensamhetsanläggningar för flera fastigheter kan bildas. Plan- och bygglagen är av stor betydelse för den kommunala planeringen av markanvändningen liksom de miljörättliga regler om t ex förorenade områden som en fastighetsägare bör känna till.
 3. Nyttjanderätt 
  Nyttjanderättsavsnittet innehåller en genomgång av de allmänna reglerna om nyttjanderätter, hyreslagen gällande både bostadshyra och lokalhyra, en översikt av jordabalkens arrendetyper och tomträtt liksom de viktiga reglerna kring servitut.
 4. Bostadsrätt 
  Bostadsrättsavsnittet behandlar de föreningsrättsliga reglerna för bostadsrättsföreningar, bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter liksom köprättsliga frågor vid överlåtelse av bostadsrätt. Vad gäller vid nyproduktion av bostadsrätter, förhandsavtal till blivande bostadsrätter och vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt.

Det går även bra att läsa enstaka delmoment som diplomkurs. Då får du ett deltagardiplom avseende de lästa delmomenten. Väljer du att göra de digitala inlämningsuppgifterna och hemtentamina får du högskolepoäng för de godkända examinationerna. Du får flera möjligheter under terminen att göra de digitala examinationerna hemifrån.  I kursplanen finner du detaljerad information om lärandemålen och examinationerna.

Pris:
Hel kurs Fastighetsrätt inkl. bostadsrätt 15 hp kostar 30 000 kr exkl. moms.

Enstaka moment:
Diplomkurs i 1. Allmän fastighetsrätt kostar 9 500 kr exkl. moms.
Diplomkurs i 2. Speciell fastighetsrätt kostar 6 500 kr exkl. moms.
Diplomkurs i 3. Nyttjanderätt kostar 6 500 kr exkl. moms.
Diplomkurs i 4. Bostadsrätt kostar 9 500 kr exkl. moms.

Du väljer om du vill köpa enstaka valfria delar som diplomkurs och om du vill delta i examination för högskolepoäng eller inte. Du får 1000 kr rabatt om du köper två delar, 1500 kr rabatt om du köper tre delar och köper du hela kursen blir rabatten 2000 kr (30 000 kr exkl. moms).